PSYPSY01_FG‎ > ‎

psykiskohalsa


TIDSPLANERING FÖR GRUPPARBETET FÖR VO13B och VO13C.

        Grupparbete om psykisk ohälsa hos unga

          Syfte

  • Förklaringsorsaker till varför psykisk ohälsa hos barn och unga uppstår. Hur barn och ungdomars fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet påverkar psykisk hälsa och ohälsa.
  • Att kunna identifiera vilka psykiska hälsorisker det finns och hur man kan förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.
  • Att identifiera orsaker, symtom, behandling, vård - och omsorg samt prevention (förebyggande insatser) vid vanliga psykiska diagnoser.

          Arbetsgång - ni är en grupp ca 4-5 st

          Ni ska

  • Söka information om olika tillstånd/ typer av psykisk ohälsa som kan drabba unga. Titta i boken sidan 85-93. De tillstånd som ni kan ta upp är, ångest och olika fobier, eventuellt även tvångssyndrom, depressioner hos unga, eventuellt missbruk med koppling till haschpsykos, självskadebeteende och ätstörningar. Varje grupp koncentrerar sig på ett tillstånd och fördjupar sig på nedanstående.

-Beskriv och förklara vad tillståndet innebär.

- Varför kan man drabbas av detta (orsaker)?

- Hur många barn/unga drabbas? ( i Sverige jmf med utomlands om du hittar fakta)

- Vilka symtom får man?

- Vilken behandling, stöd kan man ge mot just detta tillstånd/diagnos?

- Vilka andra stödinsatser, omvårdnad kan personen få? Vad kan skolan, kompisarna,  föräldrarna göra?

  • Sök och titta på film/klipp som handlar om tillståndet/diagnosen, ta med det som en referens/källa.
  • Intervjua skolsköterskan/skolkuratorn eller en annan vårdande verksamhet till exempel en vårdcentral nära där du bor eller personal på  ungdomsmottagning
         OBS Ni skall alltid uppge era källor i slutet av arbetet, samt ha källhänvisning i                  arbetet.     

   
YouTube-videoYouTube-video

YouTube-video