Individuella val
Krav för att få yrkesexamen: Du måste ha 2500poäng, varav godkända betyg  i 2250p

I godkända betyg ska följande kurser ingå: SV1/SVA1,EN5,MA1a, 400p programgemensamma kurser samt gymnasiearbete

Har du inte uppnått kraven för Yrkesexamen, får du ett studiebevis istället.

Grundläggande högskolebehörighet:

Yrkesexamen plus SV2,3/SVA2,3 och EN6


Kurser att välja på inför åk 3

 • Svenska 3/ svenska som andra språk3
 • Entreprenörskap och företagande
 • Räddningsmedicin
 • Matlagning
Kurser att välja på inför åk 2 VF och EE programmet
 • Svenska/svenska som andra språk 2
 • Matematik 2
 • Matlagning
 • Engelska 6 inom programfördjupningen
Kurser att välja på inför åk 2 VO
 • Engelska 6
 • Matematik 2
 • Vårdpedagogik och handledning 
 • Matlagning
 • Svenska/svenska som andra språk 2 inom programfördjupningen

Du kan välja MA 2 som utökad kurs till åk 2.  Dessa positioner ligger i regel utanför ordinarie schemapositioner.

Bitr. Rektor avgör om begäran godkänns. Krav godkänt i alla avslutade kurser. Har du valt utökat och fått begäran godkänd kan du inte hoppa av den. Tänk på att om du inte orkar kan det dra ner ditt snitt. Du väljer på en pappersblankett som finns i receptionen.

Grundprinciper för fastställande av urvalsgrupp

1. Eleven anmäler sig själv till kurser och inriktningar digitalt via en länk. Hjälp med anmälan ska finnas på skolan under anmälningsperioden. 

2. Ansökningar som inkommer efter anmälningstidens utgång ingår inte i urvalet vid platsbrist. Detta gäller med två undantag enligt nedan.

3. Elever som gör omval på grund av att kursen som eleverna sökt som förstahands val ställs in, tas med i urvalet som om deras ansökan kom in i tid. Ny ansökningstid sätts ut för dessa elever.

4. Om det finns särskilda skäl till försenad anmälan, t.ex. om eleven varit sjuk, kan rektor besluta att ansökan betraktas som inkommen inom ansökningstiden.

5. Elever som gör omval av andra skäl än ovan tas in på kurs eller inriktning i mån av plats, dock senast två veckor efter kursstart. 

Urvalskriterier

1. Lottning ska användas vid alla val till kurser och inriktningar på yrkesprogrammen.